Arsip Blog

BAHAYA HIZBUT TAHRIR

ُ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﹶﻟﻰ :]ﺑﻞﹾ ﻧﻘﹾﺬﻑ ﺑﹺﺎﹾﻟﺤﻖ ﻋﻠﹶ ﺍﹾﻟ  ﻰ ﺒ ﺎﻃﻞﹺ ﻓﹶﻴﺪﻣﻐﻪ…[] ﺳﻮﺭﺓ [18 :ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ Maknanya: “Sebenarnya Kami (Allah) melontarkan yang haqq kepada yang batil lalu yang haqq itu menghancurkannya…” (Q.S. al Anbiyaa’ : 18) Sebagai pengamalan terhadap ayat ini, kami akan menyebutkan penjelasan ringkas dan memadai bagi kaum muslimin tentang suatu kelompok yang telah menyelewengkan ajaran Islam dan menyebarkan kebatilan-kebatilan yang dikenal dengan kelompok Hizbut Tahrir,1 yang didirikan oleh seorang bernama 1 Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyuddin an-Nabhani (W.1400 H), asal Palestina. Hizbut Tahrir –sebagaimana ia memperkenalkan dirinya- adalah perkumpulan (Takattul) politik, bukan perkumpulan spiritual atau perkumpulan ilmiah. Kami

Taqiyyuddin an-Nabhani. Ia mengaku sebagai ahli ijtihad, ia berbicara tentang agama dengan kebodohannya, mendustakan al Qur’an, hadits dan ijma’ baik dalam masalah pokok-pokok agama (Ushuluddin) maupun dalam masalah furu’. Berikut ini adalah sebagian kecil dari kesesatan- kesesatannya yang ditolak oleh orang yang memiliki hati yang jernih.
1. Allah ta’ala berfirman:
]ﺇﹺﻧ ﻛﹸ  ﺎ ﻞﱠ ﺷﻰﺀٍ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨ ﺎﻩ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭﹴ[] ﺳﻮﺭﺓ [49 :ﺍﻟﻘﻤﺮ Maknanya: “Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan-Ku” (Q.S. al Qamar : 49) Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: َ “ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ ﺻﺎﹺﻧﻊ ﻛﹸ ﱢ  ) ” ﻞ ﺻﺎﹺﻧﻊﹴ ﻭﺻﻨﻌﺘﻪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( Maknanya: “Allah pencipta setiap pelaku perbuatan dan perbuatannya” (H.R. al Hakim dan al Bayhaqi) katakan: ini adalah penegasan mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukan ahli agama dan tidak layak mengambil ilmu agama dari mereka. Namun demikian, ternyata mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu, jadi masyarakat wajib diperingatkan agar mewaspadai bahaya mereka. Mendiamkan mereka akan menjadikan negara kita ini layaknya negara AlJaza-ir kedua. Read the rest of this entry